“ Tôi dùng cả thanh xuân để dõi…

< chiến dịch thoát ế >

“ Tôi dùng cả thanh xuân để dõi theo em, em dùng cả thanh xuân để bên người khác.”

#hong #hong_tsdk